Xin dừng thực hiện 2 dự án tại An Giang để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Trúc Giang - 21/04/2024 16:26
 
Hai dự án này nằm trong danh sách 11 dự án khu đô thị, khu dân cư có quy mô trên 20 ha vướng mắc về thủ tục pháp lý đã được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh An Giang thống nhất chủ trương dừng thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang ban hành Công văn số 1257/STNMT-ĐĐ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang về việc dừng thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Khánh và Khu đô thị mới Vàm Cống.

Theo Công văn nêu trên, phúc đáp Công văn số 727/SKHĐT-DN ngày 27/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có ý kiến về việc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T xin dừng thực hiện 2 dự án Khu đô thị mới Bình Khánh và Khu đô thị mới Vàm Cống để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành và xin được hoàn trả lại tiền ký quỹ thực hiện 2 dự án nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cho rằng, hai dự án nêu trên nằm trong danh sách 11 dự án khu đô thị, khu dân cư có quy mô trên 20 ha vướng mắc về thủ tục pháp lý đã được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh An Giang thống nhất chủ trương dừng thực hiện, vận động nhà đầu tư lập thủ tục chấm dứt dự án tại Thông báo số 137-TB/BCSĐ ngày 24/5/2023, đồng thời 2 dự án nằm trong Kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng do việc chấp thuận chủ trương đầu tư chưa phù hợp với quy định pháp luật đầu tư, xây dựng… Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn T&T dừng thực hiện 2 dự án này.

Vị trí khu vực quy hoạch Dự án Khu đô thị mới Bình Khánh có quy mô 132 ha tại xã Mỹ Khánh và phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Về việc hoàn trả số tiền ký quỹ thực hiện dự án (80.704.000.000 đồng), Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định pháp luật về đầu tư, quy định pháp luật có liên quan và ý kiến của đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Công ty cổ phần Tập đoàn T&T được UBND tỉnh An Giang chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bình Khánh có quy mô 132 ha tại xã Mỹ Khánh và phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và Dự án Khu đô thị mới Vàm Cống có quy mô 128 ha tại phường Mỹ Thới và phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang tại Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 28/10/2019.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T tại Công văn số 70/CV-T&T và Công văn số 71/CV-T&T cùng ngày 14/3/2021 thì Công ty đã nộp tiền ký quỹ cho 2 dự án này với tổng số tiền là 80.704.000.000 đồng (Dự án Khu đô thị mới Bình Khánh ký quỹ 43.326.000.000 đồng và Dự án Khu đô thị mới Vàm Cống ký quỹ 37.378.000.000 đồng).

Hai dự án này đã được UBND TP. Long Xuyên phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 2022, phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất TP. Long Xuyên thời kỳ 2021 - 2030 và nằm trong Kế hoạch sử dụng đất TP. Long Xuyên năm 2023. Tuy nhiên, hiện nay do cơ chế chính sách về đất đai cũng như công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nên Công ty cổ phần Tập đoàn T&T đề nghị xin dừng thực hiện 2 dự án Khu đô thị mới Bình Khánh và Khu đô thị mới Vàm Cống để UBND tỉnh An Giang kêu gọi, thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.

Công ty cũng đề nghị được đóng góp ý tưởng trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung TP. Long Xuyên và được đề xuất dự án đầu tư mới theo đúng mục tiêu, quy hoạch và quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị được hoàn trả số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện 2 dự án mà Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản