Kon Tum yêu cầu tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện
Linh Đan - 24/04/2022 13:55
 
Tỉnh Kon Tum yêu cầu việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng.
Một số Dự án ở Kon Tum
Một số dự án ở Kon Tum "vườn không nhà trống" sau khi làm hạ tầng.

UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Xây dựng; triển thai thực hiện công tác lập, kêu gọi tài trợ kinh phí lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn cho phù hợp; trong đó lưu ý việc sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, xây dựng, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan; việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư

UBND tỉnh này giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nội dung nêu trên; tổng hợp, báo cáo theo quy định; bổ sung nội dung đã thực hiện trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng theo quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành xây dựng; rà soát, tham mưu xử lý đối với các chủ trương tài trợ quy hoạch xây dựng chưa đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng (nếu có); kết quả báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 4/5/2022.

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu công tác lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đảm bảo phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm… đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

"Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, tham mưu xử lý đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư nhưng chưa đảm bảo hồ sơ quy hoạch xây dựng (nếu có); báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 4/5/2022", UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản