QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Hà Nội yêu cầu các dự án nộp tiền ký quỹ đảm bảo đầu tư
Đối với dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, UBND thành phố Hà Nội giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng rà soát, thông báo nội dung ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.
.
Đối với dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, UBND thành phố Hà Nội giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng rà soát, thông báo nội dung ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, tránh tình trạng các chủ đầu tư chây ì, không thực hiện dự án theo cam kết.

UBND Thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 1009/UBND-ĐT gửi các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường triển khai cho các doanh nghiệp ký quỹ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai 2013.

Theo đó, việc ký quỹ để đảm bảo thực hiện việc khi giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư.

Về đối tượng ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, cụ thể, thực hiện theo quy định của tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Còn về nội dung, thời điểm ký quỹ, UBND thành phố giao các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng khi báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc trường hợp; phải có nội dung ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư gồm: Mức ký quỹ, tài khoản ký quỹ, thời gian ký quỹ... làm cơ sở cho các nhà đầu tư chủ động thực hiện nộp tiền ký quỹ trước khi nộp hồ sơ giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Đối với dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, UBND thành phố giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng rà soát, thông báo nội dung ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư gồm: Mức ký quỹ, tài khoản ký quỹ, thời gian ký quỹ... cho các nhà đầu tư thực hiện dự án được biết, khẩn trương thực hiện; đồng thời, để tạo điều kiện cho nhà đầu tư, cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất ghi trách nhiệm của nhà đầu tư (nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư) giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND thành phố, trước khi bàn giao đất trên thực địa.

Hà Quang
Bình luận của bài viết...