QUAY VỀ BAODAUTU.VN
Hotline: 0965 946 888
Bổ sung Khu công nghiệp Nam Pleiku vào quy hoạch
Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa Khu công nghiệp (KCN) Tây Pleiku (200 ha) ra khỏi Quy hoạch và bổ sung KCN Nam Pleiku (200 ha) vào Quy hoạch phát triển KCN Việt Nam đến năm 2020.
Một góc thành phố Pleiku
Một góc thành phố Pleiku

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Gia Lai tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập KCN phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; pháp luật về đầu tư và các quy định pháp luật liên quan.

Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai rà soát, cập nhật, điều chỉnh diện tích đất xây dựng các KCN vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu trong quá trình triển khai KCN Nam Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường của chủ đầu tư, thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng phương án bồi thường và hỗ trợ các hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng KCN, đảm bảo phù hợp với tốc độ triển khai KCN.

Cùng với đó, UBND tỉnh Gia Lai phải quan tâm chỉ đạo việc thu hút doanh nghiệp làm chủ đầu tư phát triển hạ tầng KCN Nam Pleiku; có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác ngoài ngân sách đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Pleiku.

Như Chính
Bình luận của bài viết...